Kontakt tel.  069/20 - 222 - 11   |  detaljniji podaci na  home  stranici

Privatni časovi u RS od  800 do 1200 dinara / 60 min. (detaljnije na dnu web-strane ) *

Lokacija  Novi Sad  -  Liman IV   (6 autobuskih linija, veliko parkiralište)


   [ pretraživanje ciljnog predmeta na stranici možete vršiti u vašem browseru opcijom Find  ili sa  ctrl+F ]

[ podešavanje veličine slova  Ctrl +/-  ]

 

 

Univerziteti u Novom Sadu,  Beogradu, Nišu itd. i studije u inostranstvu   

za bachelor,  master,  specijalističke   i  PhD studije

 

Po okončanju COVID-19 pandemije: Individualan prustup za učenike i studente (1 na 1), a za studente je moguć i grupni rad  (dva,  u izuzetnim slučajevima tri studenta u grupi) sa prilagođenim cenama

 

A do tada  ONLINE  !!!

 

Predmeti  na  fakultetima  i  visokim  školama Univerziteta u Novom Sadu 

 

 Fakulteti

 

 

PMF i MF 

 

  S M E R   P R E D M E T   L I N K O V I    I    N A P O M E N E  

 

 
  Matematika (M1, M4...)   Uvod u analizu  
  Analiza 1, 2  
  Programiranje 1, 2  
  Algebra 1, 2, 3, 4 http://people.dmi.uns.ac.rs/~sobot/
  Analitička geometrija  
  Linearna algebra  
   Elementarna matematika 1, 2  
  Osnovi geometrije 1, 2  
  Kompleksna analiza  
  Numerička analiza 1, 2  
  Diferencijalne jednačine  
  Topologija  
  Kombinatorika  
  Verovatnoća  
  Funkcionalna analiza  
  Teorija brojeva  
  Numeričke metode linearne algebre 1, 2  (NUMELA)  
  Teorijska mehanika  | Mehanika  
  Matematička logika  
  Statistika  
  Mera i integral  
  Parcijalne diferencijalne jednačine  
  Jednačine matematičke fizike  
  Teorija grafova  
  Fizika 1,2  
  Nacrtna geometrija  
  Numeričko rešavanje jednačina  
  Teorija nepokretne tačke  
  Teorija operatora  
  Teorija grupa  
  Teorija skupova  
  Operaciona istraživanja  
  Numerička optimizacija   
  Primenjena matematika (M2)   Predmeti zajednički sa M1 + niže navedeni  
  Diskretna matematika

http://people.dmi.uns.ac.rs/~sobot/

  Finansijska matematika 1, 2  
  Statistika  
  Matematički modeli u ekonomiji  
  Ekonometrija  
  Metrički i normirani prostori  
  Finansijska matematika  
  Poslovna informatika  
  Termodinamika  
  Elektromagnetizam  
  Savremena teorijska fizika  
  Odabrana poglavlja primenjene algebre  
  Teorija gravitacije  
  Teorija relativnosti  
  Aktuarska matematika  
  Numerička optimizacija  
  Teorija osiguranja  
  Informatika   Diskretna matematika 1, 2 http://people.dmi.uns.ac.rs/~sobot/
  Analiza 1, 2  
  Osnovi algebre Teorijska i primenjena algebra i sve srodne oblasti
  Analiza za informatičare  
  Algebra za informatičare  
  Elementi matematičke logike  
  Linearna algebra  
  Uvod u programiranje  
  T.O.I. (Teorijske osnove informatike) TOI 1, TOI 2, TOI 3
  Programski jezici  
  Formalni jezici i automati  
  Analiza algoritama  
  Numerička analiza  
  Uvod u programiranje (C, C++, C#, Java, Octave,
  Matlab, Python, R ...)
Uvod u programiranje.pdf  (download: SaveAs)
  Strukture podataka i algoritmi (SPA 1, 2, 3)  
  Objektno orijentisano programiranje 1, 2 (OOP)  
  Baze podataka 1, 2  
  Analiza (matematička)  
  Kombinatorika  
  Geometrija za informatičare  
  Bulova (Boole) algebra i optimizacija  
  Furijeova  (Fourier) i Laplasova (Laplace) analiza i 
  transformacije 
 
  Računarska grafika  
  Primenjena analiza  
  Finansijska matematika 1, 2  
  Softverski praktikum 1, 2  
  Izabrana poglavlja primenjene algebre  
  Diferencijalne jednačine  
  Verovatnoća  
  Statistika  
  Kombinatorika | Kombinatorni algoritmi  
  Geometrija za informatičare  
  Matematička logika u računarstvu  
  predmeti navedeni kod ostalih smerova  
  Informatika sa geografijom   Matematika   
  Programiranje (Modula-2)   
  Fizika (svi smerovi)   Mehanika  
  Matematika I, II, III  
  Osnovi matematičke fizike  
  Elektromagnetizam  
  Optika  
  Termodinamika  
  Oscilacije i talasi  
  Mehanika fluida  
  Aplikativni softver - osnovni kurs  
  Programiranje i numerička matematika  
  Kinetička teorija gasova | Molekulska fizika | Akustika  
  Biologija (svi smerovi)   Matematika sa statistikom   
  Programski paketi za obradu podataka  
  Informacioni alati i baze podataka u biologiji  
  Matematičko modeliranje i simulacije u ekologiji  
  Statističke metode i programski paketi u ekologiji  

Matematičke i statističke metode u biološkim                    istraživanjima

 
  Ostali departmani i smerovi

predmeti srodni gore navedenima  + specifične oblasti  kao npr. eLearning (Moodle) i sl.

 
FTN

 

 

 

 

 

  Elektro smerovi i računarstvo
  (E1,E2,E3)
  mehatronika, SI, PSI itd.
  Diskretna matematika (algebra, lin.algebra, analitička
  geometrija, Boole-ova algebra, konačna polja...)
 http://imft.ftn.uns.ac.rs/~rade/nastava.html
  Matematička analiza 1, 2   
  Verovatnoća, statistika i slučajni procesi  
  Odabrana poglavlja iz matematike   
  Fizika  
  Arhitektura računara / asembler  
  Osnovi elektrotehnike 1, 2  
  Osnovi telekomunikacija  
  Izabrana poglavlja iz matematike  
  Mehanika  
  Softverski praktikum  
  Objektno orijentisano programiranje  
  Uvod u programiranje (C, C++, Java, Octave,
  Matlab, Python, R jezik ...)
 
  Programski jezici i strukture podataka  
  Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema  
  Operaciona istraživanja, MISS ...  
  Sistemi baza podataka  
  Specijalni programski jezici: Python, Octave...   
  Građevinski odsek   Matematičke metode 1, 2, 3  
  Osnove računarstva  
  Građevinska fizika  
  Nacrtna geometrija  
  Mahanika 1,2  
  Otpornost materijala  
  Statika konstrukcija 1, 2  
  Odabrana poglavlja teorije elastičnosti  
  Matematička statistika  
  Nelinearna analiza konstrukcija  
  Tehnologija betona
  Teorija betonskih konstrukcija  
  Dejstva na objekte  
  Metod konačnih elemenata  
  Mašinski odsek   Matematika 1, 2, 3   
  Mehanika 1, 2, 3   http://sites.google.com/site/srboljubsimic/nastava
  Tehnička fizika  
  Verovatnoća, statistika i slučajni procesi  
  Teorija oscilacija  
  Teorija elastičnosti  
  Nacrtna geometrija  
  Elektrotehnika i električne mašine  
  Numerička matematika  
  Mehanika kontinuuma  
  Analitička mehanika  
  Svi IT predmeti (Računari, programski jezici...)  
  Saobraćajni odsek

 

  Matematika 1, 2  
  Nacrtna geometrija  
  Fizika  
  Mehanika  
  Osnovi telekomunikacija  
  Operaciona istraživanja  
  Modeliranje i simulacija na računaru  
 Animacija u inženjerstvu   Matematika za inženjersku grafiku  
  Diskretne i kombinatorne metode za računarsku
  grafiku
skrać.:  DiKMzRG
 Razni smerovi   Mehanika fluida, hidraulika, termodinamika  
  Ostali odseci i smerovi
 
(ZŽS, IM, GI,
  Matematika u tehnici...)

oblasti: matematika, fizika, statistika, informatika + programiranje, elektrotehnika... (uskoro detaljan spisak predmeta), operaciona istraživanja, teorija pouzdanosti, PPS, Tehnološko i poslovno predviđanje, Funkcionalna analiza, Numerička analiza...

 

Tehnološki

fakultet 

 

  Svi smerovi

 
  Matematika (+ statistika...)   
  Fizika  
  Informatika - MathCAD, R jezik, Python  

  Ekonomski

fakultet

  Svi smerovi    Matematika  
  Statistika  
  Kvantitativne metode u ekonomiji  
  Ekonometrija  
   Menadžment rizikom  
  Svi informatički predmeti (R, Python, Excel...)  
Poljoprivredni

fakultet

  Svi smerovi   Matematika  
  Statistika  
  Statistički metodi  
  Informatika  
  Fizika  
Visoka poslovna škola     Matematika  
  Statistika  
  Kvantitativni metodi  
  Svi  IT (informatički) predmeti  

Metropolitan

FIT Beograd

    ... svi matematički predmeti  
  ...programski i DBRS jezici (C/C++/C#), Java, SQL...  
  ...operacioni sistemi i dr.  
  ... pomoć u uzradi seminarskih itd. radova   
Visoka tehnička škola     Matematika  
  Fizika  
  Verovatnoća i statistika  
  Nacrtna geometrija  
  Hidraulika/ Mehanika fluida / Hidrotehnika...  
  Predmeti u vezi kontrole procesa  
  Svi IT (informatički )predmeti  
Po dogovoru posebne teme i oblasti...  

Matlab, Mathematica; CAD/CAM programi  (AutoCAD,   SketchUp, MathCAD); GMAT i SHL testovi, priprema za  ECDL Professional Certificate

 
Programski jezici i razvojna okruženja  

Python, Modula-2, asembleri (Intel Assembler, AT&T...), GW Basic, Visual Basic, VBA, Pascal, Free Pascal, Object Pascal, Delphi, C, C++, C#, Java, Java Script, VBA Script, SQL, MySQL, COBOL, PL/I...; HTML,  XHTML, PHP i dr.; operativni sistemi MS DOS, Windows, Linux, ICL SCL,

 
Alati  

MS Office (Access, Word, Excel, PowerPoint...), Open Office

 
GMAT  

Super-uspešna priprema polaganja pred-prijemnih ispita za upis na najprestižnije univerzitete u SAD i Evropi (Harvard, Yale, Princeton, Berkeley, LSE ...)

 

Ostali predmeti

i fakuteti

 

  po dogovoru  uključuje i Elektrotehnički fakultet -

  Beograd, Računarski fakultet - Beograd, FON itd.

 

 

Posetite i sajt za ino-univerezitete www.eMathematica.com

 

* Cene časova

 

  Cene u RS  u dinarima (RSD) za 60 minuta:  za fakultete i visoke škole 1200, srednje škole 900, osnovne 800


Specijalne gimnazije (mat., fizika, IT itd.) : VII /VIII razred 1000, spec.gimnazije I-IV razred  1200

 

 

 

 Foreign students from 25 $  ... www.eMathematica.com

PayPal account:     prof@emathematica.com


[ Preporuka za pretraživanje stranice:

Find  ili sa  ctrl+F ]

Home page


Kontakt  telefon:

069/20-222-11

 

tumblr visitor